פוסטים מאת הרב ישראל מאיר גלינסקי

שיעור 43 וישב – הצדיק והמחלוקת עליו (הכנה לחנוכה)

בס"ד הקושיות – על האמונה ועל הצדיקים בפרשה זו, פרשת וישב – מתחיל הכתוב לספר מעשה חייו של יוסף הצדיק, וממשיך בזה בכל הפרשיות דלהלן עד סיום חומש בראשית. עניין זה הוא פלא והפלא, כי עד עתה עסק הכתוב בסיפור חייהם של האבות הקדושים – שהם היסודות של עם ישראל, ומעשה אבות סימן לבנים – […]

שיעור 42 פרשת וישלח – המלחמה בין הטוב והרע

בס"ד הנהגת יעקב מול עשיו פרשת 'וישלח' הוא סיום הסיפור של יעקב אבינו [ובפרשיות שאחר כך, אף שנזכר גם יעקב אבינו – עיקר הסיפור הוא על יוסף והשבטים], ואחר שסיפר בפרשת 'ויצא' את המלחמה של יעקב עם לבן, הולך ומספר עתה את המלחמה בין יעקב לעשיו. ידוע מדברי חז"ל (ב"ר עח, טו) והספרים (רמב"ן, הגר"א […]

שיעור 41 ויצא – יעקב ותפילת ערבית

בס"ד יעקב – תפילת ערבית לאחר שסיפרה התורה באריכות על אברהם (בפרשת לך לך, וירא, חיי שרה), ועל יצחק (פרשת תולדות), מתחיל לספר על יעקב אבינו. ההתחלה כבר היה בפרשת תולדות, שם מבואר עניין לידתו, וקבלת הבכורה והברכות, אמנם פרשה זו [וכן פרשת וישלח] עוסק כולו בעניין יעקב אבינו, ומהלך חייו עם הנסיונות שעברו עליו. […]

שיעור 40 תולדות – עבודתם של שלושת אבות

בס"ד שלשה אבות – שלשה יסודות לאחר שספרה תורה באריכות עניין אברהם אבינו, בפרשיות לך לך, וירא, וחיי שרה. מתחיל לספר בעניין יצחק אבינו, וזה הפרשה היחידה שעוסק ביצחק אבינו, כי בפרשת ויצא ופרשת וישלח עוסק ביעקב אבינו, ואף בפרשה זו בעצמה יש הרבה עסק עם יעקב אבינו, ורק חלק מהפרשה עוסק ביצחק. אם כן […]

שיעור 39 חיי שרה – החיים והמות

בס"ד חיי שרה – החיים והמות לאחר שפרשיות הקודמים סיפר הכתוב על חייו של אברהם אבינו [בפרשת לך לך – התחלת חייו וכניסתו לברית, ובפרשת וירא – עיקר תורף חייו], כעת בפרשה זו [פרשת חיי שרה] – מספר הכתוב על הסתלקותם של אברהם ושרה. ותחילת חייו של יצחק וזיווגו. *** האריכות שיש בסיפור הסתלקות שרה […]

שיעור 38 וירא – מקומך אל תנח

'מרכבתו' של מקום לאחר שבפרשת לך לך נתבאר תחילת כניסתו שלך אברהם אבינו לעבודת המקום עד שזכה למצות ברית מילה, ממשיך הכתוב בפרשת וירא לספר את סיפור חייו עד ללידת יצחק ועקידתו. *** פתיחת הפרשה הוא פלא, ולכאורה אין לו עניין עם ההמשך. כי הפרשה מתחיל עם סיפור המלאכים שבאו לאברהם לבשרו על לידת יצחק, […]

שיעור 37 לך לך – לך לעצמך

בס"ד לך לך – אל נשמתך בפרשת לך לך מתחיל הכתוב לספר באריכות [לעומת שתי הפרשיות הראשונות 'בראשית' ו'נח' ששם סיפר הכתוב בקיצור נמרץ על משך של כאלפיים שנה], כשהוא מתחיל עם אברהם אבינו, ומספר באריכות ובפרוטרוט כל דבר ודבר מחייו במשך כמה פרשיות, ואחר כך עם יצחק ועם יעקב ועם יוסף, ואחר כך [בחומש […]

שיעור 36 נח – כח הצדיק

בס"ד נח – איש צדיק שתי הפרשיות הראשונות שבתורה – כוללים בתוכם זמן ארוך מאד של יותר מאלפיים שנה [לעומת כל שאר הפרשיות שכולם יחד עוסקים בתקופה של כחמש מאות שנה בסך הכל]. העניין מובן על פי דברי חז"ל שחילקו את ששת אלפי שנות קיום העולם לשלשה חלקים: אלפיים תוהו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח. […]

שיעור 35 בראשית – מאמר סתום

בס"ד הקדמה במדור זה נעסוק בלימוד ה'פנימיות' של פרשת השבוע – על פי משנתם של גדולי הדורות בתורת הפנימיות; הזוהר הקדוש, האריז"ל, הבעש"ט ומוהר"ן מברסלב. מקובל, שהספר 'אור החיים' הקדוש, הוא פירוש של 'הזוהר הקדוש והאריז"ל' על פרשת השבוע, והספר הקדוש 'קדושת לוי' הוא פירוש של הבעש"ט על פרשת השבוע. ועל כן נשתדל בעז"ה בכל […]