פוסטים

חומש דברים הוא ‘משנה תורה’, ונאמר מפי משה בעצמו. בסדר זה לא נאמרו למשה מצוות חדשות, אלא רק חזר על המצוות שכבר נאמרו – חלקם כדי להוסיף פרטים שלא נזכרו קודם, וחלקם רק כדי להזהיר עליהם כמה פעמים. ויש גם כמה מצוות שלא נאמרו כלל קודם לכן – ולא משום שלא נאמרו למשה אלא שמשה רבינו המתין מלאמרם עד למשנה תורה (ע”פ דברי הרמב”ן).

‘משנה תורה’ הוא בפשטות קצת יותר נמוך מהתורה, כמו ‘משנה למלך’ שהוא קצת פחות מהמלך. וזאת משום שיש חילוק בין מה שנאמר מפי המלך בעצמו למה שנאמר מפי שלוחו. אבל בספרים מבואר שמשנה תורה גבוה יותר מהתורה, דווקא משום שנאמרו מפי משה בעצמו. [כי בכדי לבאר לנו התורה באר היטב, ולחקוק אותה בנו, הוצרך להאיר הארה גדולה לפי מדרגת משה, והוא בחינה של פנימיות התורה. ולכן גם נאמר בלשון של ‘מעשה’ ולא בלשון של ‘ציווי’].

והנה, עיקר הסדר מתחיל מפרשת ואתחנן שבו חוזר לספר מעמד הר סיני ועשרת הדברות, וממשיך מתוך כך לדבר על כל מצוות התורה. אבל קודם לכן יש את פרשת דברים, שהוא ‘הקדמה’ למה שרוצה לומר להם. ובהקדמה זו יש דברי תוכחה, ברמז ובפירוש. ועניין זה הוא סוגיא חשובה מאד – ללמוד מהי תוכחה של צדיקים, באיזה אופן עושים אותה, ומה התועלת ממנה, וכפי שיתבאר.

הקושיות

א. ‘אלה הדברים אשר דבר משה’ – לא נתבאר מה הם הדברים שדיבר.

ב. ‘במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב’ – כל כך הרבה סימנים על ‘המקום’ שבו דיבר עמהם, יותר ממה שמפרטים על מיצרי השדה, וכל כך לשום מה.

ג. ‘אחד עשר יום מחורב, דרך הר שעיר, עד קדש ברנע’ – פסוק זה לכאורה אין לו פשר.

ד. מדוע החליט להוכיח אותם, ואם כן, מדוע דווקא כעת, בפרט שאלו ששמעו את התוכחה אינם אלו שעשו את המעשים שעליהם הוא מוכיח אותם.

ה. מה התכלית של ‘משנה תורה’, ובמה הוא מתייחד משאר חלקי התורה.

ביאור הפשט

א. אלה הדברים: הרמב”ן מבאר ש’אלה הדברים’ מתייחס לפרשת ואתחנן, ששם מתחיל לבאר סדר קבלת התורה וכל המצוות. אלא שקודם לכן הוסיף להם ‘הקדמה’, שהוא התוכחה של פרשת דברים.

ב. פירוט המקומות: מתוך התמיהה הזאת, למדו חז”ל שלא נתכוון לספר היכן היה המקום, אלא להוכיח אותם על כל מה שהיה במקומות הללו. ולא רצה להוכיח בפירוש אלא ברמז, ולכן אמר זאת באופן הזה.

ג. אחד עשר יום: לדברי הרמב”ן, מתחיל בזה לספר על סדר הליכתם ממצרים עד המקום שבו עמדו בעת התוכחה. ולדברי רש”י, הוא חלק מהתוכחה, שבסך הכל יש דרך של אחד עשר יום ממצרים ועד ארץ ישראל, והם נאלצו לעשות אותה בארבעים שנה.

ד. זמן התוכחה: בדברי רש”י מבואר כמה טעמים מדוע יש תועלת דווקא בתוכחה שקודם המיתה, וכן עשה יעקב אבינו ושמואל הנביא. וצריך ביאור מה מועיל התוכחה כעת, הלא אין זה הזמן שבו נעשה, וגם לא אותם אנשים.

ביאור הפנימיות

משנה תורה

משה רבינו הוא רעיא מהימנא – הרועה הנאמן של עם ישראל, והוא כולל בתוכו כל נשמות ישראל. ובמשך כל ימיו, מסר נפשו עבור עם ישראל, מתוך רחמנות ונאמנות – להביאם אל מקומם האמתי, ואל הטוב הנצחי.

בתחילה הוציא אותנו ממצרים, ואחר כך נתן לנו את התורה, וגם דאג לכל צרכינו – שיהיה לנו מן ובאר וענן וכל טוב, ובכל פעם שהיה נפילה או קטרוג – מסר נפשו לפעול רחמים וסליחה, שלא יהיה כליה או עונש ח”ו. ומסירות נפש זו הייתה כפשוטה – שהיה מוכן למחות את שמו על כך, וגם באמת נענש בעצמו בעבורנו, ונגזר עליו שלא ייכנס לארץ.

וכרועה נאמן, אינו מוכן להסתלק מן העולם – קודם שידאג עבורנו. ולכן ביקש מהשם יתברך שימנה איש על העדה. ולא די בזה, אלא סמוך להסתלקותו מסר בידנו משנה תורה, שבו לקח את כל התורה שקבלנו, והעביר לנו אותה באופן שיתקבל על לבנו, ויהיה לנו חשק וכח לקיימה. ב’משנה תורה’ זו, מסר לנו לא רק את התורה, אלא גם כביכול אותו בעצמו יחד עם התורה, אותו יחד עם הרחמנות והמסירות שלו.

והאופן שבו עשה זאת – הוא על ידי תוכחה, ורק לאחר התוכחה התחיל לבאר את התורה למעשה. כי רק על ידי תוכחה, יהיה לנו כלים לקבל אותה, וכפי שיתבאר.

תוכחה – לטוב ולמוטב

תוכחה – מצד אחד היא מוכרחת, כי אין שום אדם בעולם שיעשה שום דבר בלי תוכחה. לולא שהיה אדם מוכיח את עצמו, או מקבל תוכחה מסביבתו – לא היה עושה כלום, וספק אם היה הולך על רגליו. האדם הוא יצור חברתי, שעושה דברים רק מחמת הסביבה, ולכן הוא מוכרח לתוכחה.

ויש לנו על כך מצוה ‘הוכח תוכיח את עמיתך’, שנכלל בזה חובה להוכיח זה את זה, וגם כמובן להוכיח כל אחד את עצמו. ובעיקר מוטל החובה הזאת על גדולי ישראל, שיש להם אחריות על הכלל, וצריכים להוכיח אותם, ולהעמידם על האמת.

אבל, עד כמה שגדולה מעלת התוכחה – כך גדולה סכנתה, כי אין לך דבר ששובר אדם האדם כמו תוכחה. ואם התוכחה שוברת אותו – לא רק שאינה גורמת לו להיות טוב, ואינה מקדמת אותו אל התכלית, אלא אדרבה, מפילה אותו יותר עד שיכול לאבד גם את הטוב שכבר היה לו.

ולכן, יחד עם המצוה ‘הוכח תוכיח’ – יש אזהרה ‘ולא תשא עליו חטא’, שלא לעשות זאת באופן שיגרום לו צער, ויכול להביא אותו עוד יותר לידי חטא. נמצא אם כן, שיש כאן משקל דק, בין תוכחה מחויבת, שמרוממת את האדם, לבין תוכחה אסורה, שמפילה ושוברת אותו.

ריח טוב וריח רע

וביותר עומק. יש שני מערכות שאדם פועל על פיהם. מערכת אחת – הם הידיעות, והמערכת השנית – היא ההרגשה. המערכת הראשונה הם הידיעות, שאדם לומד ויודע מה טוב ומה רע, מה נכון לעשות וממה צריך להיזהר ולהתרחק, ועל פי זה הוא מבין כיצד עליו לנהוג, אם הוא רוצה לנהוג נכון.

והמערכת השניה – היא ההרגשה. כלומר, לפי מה שאדם מרגיש את עצמו, האם הוא טוב או רע וכמה הוא שוה, לפי זה הוא מחליט איך להתנהג, ולפי זה יש לו כוחות לטוב או למוטב. מי שמרגיש את עצמו צדיק, יהיה לו חשק לעשות את מה שצריך לעשות, גם אם זה קשה, כי הוא רוצה להמשיך להרגיש טוב. ואם יהיו לו נסיונות ליפול ברע, יהיה לו כח להתגבר.

ולהיפך, מי שמרגיש עצמו רע, לא יהיה לו חשק להתאמץ לעשות טוב, כי ממילא אינו מרגיש שהוא טוב. ואם יהיו לו נסיונות, בנקל יכול ליפול בהם, כי ממילא הוא רואה עצמו כרשע, ואם כן מה יתן ומה יוסיף אם יפול עוד קצת.

נמצא, שיותר ממה שפועל האדם על פי ידיעותיו – הוא פועל על פי הרגשותיו. אם יש לו ‘ריח טוב’ – דהיינו הרגשה שהוא טוב, אזי יש משמעות לכל הידיעות שלו, כי כיון שרוצה להתנהג כראוי – חשוב שיידע מה טוב ומה לא. אבל אם יש לו ‘ריח רע’ – דהיינו הרגשה של דחייה וריחוק, לא יועילו כל הידיעות, כי הוא שבור בלבו, ואין בו כח ורצון לקיים את ידיעותיו.

וכל זה נפקא מינה בעיקר לגבי התוכחה. כי האדם בעצמו, גם אם יש בו רע – הוא בדרך כלל מתעלם ממנו, וממשיך להרגיש טוב. ולכן, גם דוחף עצמו לעשות עוד טוב. ואם יבוא מישהו ויוכיח אותו באופן שיעורר בו עוד יותר את הריח הטוב – הוא יקבל עוד יותר כוחות להוסיף טוב, אבל אם יוכיחו אותו באופן שיעורר בו את הרע, וממילא יגרום לו לריח רע – להרגיש את הלכלוך שבו, הוא יאבד את הכח שיש בו לעשות טוב.

דין או תוכחה

אמנם לכאורה הוא בלתי נמנע, כי איך אפשר להוכיח אדם בלי להעמיד אותו על טעותו. ואם מעמידים אותו על טעותו – בהכרח מעוררים את הרע שבו, וממילא מעוררים בו ריח רע. ואם כן, נפל פיתא בבירא.

אלא שיש להבין, מפני מה נקרא העניין הזה בשם ‘תוכחה’, ולכאורה היה ראוי לקרוא לזה ‘טענה’ ‘התעוררות’ ‘דחיפה’ וכדומה. ובאמת בדברי חז”ל יש שתי לשונות ‘אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה‘. ‘דין’ ו’תוכחה’ הם שני דרכים – ‘דין’, הוא טענה: מדוע עשית כך וכך. ו’תוכחה’ הוא חמור יותר, כי גם אם יש לו תשובה על הדין, אבל אם ‘מוכיחים’ לו מיניה וביה שאינו צודק, אין לו מה להשיב.

וכמו שהיה אצל יוסף ואחיו. שאחר דבריו של יהודה, שהתחנן בפניו על בנימין ואמר לו ‘איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי’ – אמר להם יוסף ‘אני יוסף, העוד אבי חי’, כאומר: האם גם כשמכרתם אותי, חשבתם על אבי. ולא יכלו אחד לעמוד בפני תוכחתו. ואפשר עוד להרחיב בזה, אך הרעיון מובן.

מקומו של אדם

וכאן נמצא הפתח לתוכחה ראויה. כי אמנם הדרך הפשוטה לעורר אדם, הוא לבוא אליו בדין וטענה: מדוע אתה נוהג כך וכך, והרי האמת היא לא כך. ואפשר עוד יותר לבוא אליו בהוכחה, שהרי אתה בעצמך בדברים אחרים נוהג כך וכך, ואם כן מדוע כאן אתה לא נוהג כך – וזהו תוכחה שאינה ראויה.

אבל אפשר להשתמש באותו כלי של ‘תוכחה’ להיפך ממש. דהיינו: במקום לבוא אליו בדין וטענה, צריך להוכיח לו כמה הוא טוב, שהרי בעניינים אלו ואלו הוא ממש טוב. ואם כן, אינו שייך לרע. וגם כלפי הרע שיש לו, צריך ‘להוכיח’ לו שזה בכלל לא שייך אליו, כי זה נגרם רק כתוצאה ממצב פלוני, או מקום אלמוני וכדומה, ולא מחמת עצמו.

כלומר, פעולת התוכחה הראויה – צריך להיות כלול משני דברים כאחד; כלפי הרע – צריך להוכיח לו שהרע אינו שייך אליו. וכלפי הטוב – צריך להוכיח לו שהוא שייך אל הטוב. ועל ידי שני הדברים האלו כאחד, עוזב אותו הריח הרע, ומתעורר בו הריח הטוב, והוא מתמלא רצון וחשק לעזוב את הרע ולהתדבק בטוב.

וזה כוונת המשנה ‘אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו’, כלומר, אי אפשר לדון אדם על ‘מעשיו’ מבלי להתחשב ב’מקום’ שלו – כלומר במצב הסביבתי שבו הוא שרוי, והנסיונות המיוחדים שיש לו. כי כל מעשיו הם תוצאה של המקום שלו, ואם אין יודעים מה המקום שלו – איך אפשר לדון אותו ולהוכיח אותו.

תוכחה של משה

וזה היה התוכחה של משה. הוא סיפר להם על כל הרע שעשו – אבל במקום לספר על המעשים שעשו, הוא סיפר על המקומות שבהם נעשו המעשים האלו. כאומר: אכן, נעשו דברים אלו ואלו, אבל זה לא שייך עליכם, אלא מחמת המקומות שהייתם שם. ואם כן, אין אתם שייכים לאותו רע.

ולא די בזה. כי מניין שבאמת הם לא שייכים אל הרע, אלא רק היה מחמת המקום. ולכן הוסיף ואמר להם ‘נרדי נתן ריחו’, וכמאמר חז”ל (שבת פח) ‘עזב לא נאמר אלא נתן’, כלומר, היה לו לומר ‘נרדי עזב ריחו’, שאבדו את הריח הטוב שהיה להם בקבלת התורה, והוא לא אמר כן אלא ‘נתן’, ובכך אמר להם ‘עדיין חביבותיה גבן’, אני הייתי למעלה ואני יודע שעדיין הוא אוהב אתכם ומחבב אתכם. ואיך זה ייתכן, הרי עשו רע, בהכרח אם כן שהרע אינו שייך אליהם אלא רק נדבק בם בטעות, וכמו שאמרו חז”ל ‘לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה’.

נמצא שבדבריו הוכיח להם שני דברים – שהם שייכים אל הטוב, ושאינם שייכים אל הרע. ושניהם יחד זו היא התוכחה הראויה, שנותנת כח לאדם לצאת מתוך הרע ולהתדבק בטוב.

סיפורי מעשיות

ובכדי שהתוכחה תתקבל – יש עוד שני דברים שנצרכים לכך. האחד – לתת לאדם בחירה ואימון. כלומר, לא לעמוד מעליו ולתת הוראות, וגם לעקוב אם הוא עושה אותם. אלא לומר לו את האמת באופן שנותן לו את ההרגשה וההבנה, שסומכים עליו שהוא יעשה את זה.

ולכן, עיקר התוכחה של הצדיקים הוא סמוך להסתלקותם, כאומרים: אני לא יראה אם אתה עושה את זה או לא, אלא אני סומך עליך שבוודאי תעשה את זה. וזה מחזק את הטוב שבאדם, שמאמין שאכן יש בכוחו לעשות זאת.

והשני – לעשות את התוכחה באופן של מעשה. כלומר, לא לדבר בפירוש עשית כך או כך. אלא לספר לו השתלשלות הדברים, כשבתוך המעשה מובן ממילא מה עשה, ומה היה התוצאה של זה. וגם מה היה קורה אם לא היה עושה כך. ובאופן כזה, יש הרבה יותר מוכנות באדם לקבל את התוכחה.

ולכן משה רבינו הוכיח אותם בדרך של מעשה, שזה כל סדר פרשת דברים – סיפור המעשה של דור המדבר, כשבתוך הדברים מובן מה התכוון להוכיח, וכמו שמפרש רש”י לאורך הפרשה איך שבכל דבר מתכוון לרמז להם עוד תוכחה.

ולכן נאמר ‘אלה הדברים אשר דיבר משה’ – ולא נאמר מה אמר. כי לא אמר בפירוש, אלא אלה הם הדברים שעלו מתוך סיפור המעשה שסיפר להם.

החיזוק היומי # 5

אתה אוהב תוכחה?

אני בטוח שלא. והאם אתה מאמין שיש אחרים שכן אוהבים תוכחה?

רק מי שסובל מסכיזופרניה כרונית, שאוהב להרגיש כמה הוא דפוק ולא מוצלח – יכול ‘לאהוב’ תוכחות.

ואם אגלה באזנך, שאחד מארבעים ושמונה קנייני התורה הוא: ‘א-ו-ה-ב את התוכחות’?! בוודאי תענה לי: אם כן, שכנעת אותי סופית שאין לי אפשרות לזכות לתורה!…

***

יש תוכחה ויש תוכחה.

‘תוכחה’ איננה ביקורת, אלא פשוט ‘הוכחה’.

אתה יכול להוכיח את עצמך, ולהוכיח לעצמך – כמה אתה טיפש, ולא יוצלח, או מנוול ורשע. ואתה יכול להוכיח את עצמך ולעצמך – כמה אתה טוב, יכול, מוצלח, מתוק וצדיק.

התוכחה שבאה מצד הקליפות – תמיד תהיה עם צליל של ‘עזוב, אין לך סיכוי’; אתה הרי מכיר את עצמך, יודע יותר טוב מכולם מי אתה, וכמה פעמים ניסית ולא הצלחת, ולכן תהיה ריאלי ואל תבזבז זמן וכוחות לחינם.

התוכחה של הצדיקים – יש בה ניגון שאומר לך תמיד ‘צריכים אותך, אל תעזוב’; אתה הרי כל כך חשוב, וכל כך נצרך, וכל כך חיוני. אז למה אתה חושב שאתה לא יכול? תוכחה שלעולם לא מאפשרת לך להרגיש דפוק ולא יוצלח, תוכחה שלא נותנת בכלל מקום לתחושה של ‘רע’ ו’רשע’, אלא רק עם הפנים קדימה: אתה יכול, אתה אהוב, אתה רצוי, ואתה תצליח.

***

בינינו, אין מי שלא רוצה להצליח, וגם אין מי שחושב שההצלחה מגיע ברגע. ברור שבין הרצון להצליח ובין ההצלחה בפועל – מפרידה דרך ארוכה ורצופה התמודדויות ואף כשלונות.

השאלה היחידה היא איזה ניגון מתנגן ואיזה מראות אתה רואה – שם, באותו קטע ארוך שמפריד בין הרצון לבין ההצלחה; אם זהו ניגון של דכדוך וקדרות, ואם המראות הם של אלו שנעצרו בדרך – הסיכוי שתצלח את הדרך היא אפסית. אבל אם הניגון הוא אופטימי ומלא תקוה וחיות, והמראות שמראים לך הם של אלו שכן צלחו את הדרך והגיעו למטרה – יש לך סיכוי גדול מאד להגיע לשם גם אתה.

אז בשביל זה אתה חייב ‘תוכחה’. לא תוכחה שוברת ומייאשת, חלילה. ממנה תברח כבורח מן האש, ותילחם נגדה בכל הכוח. אלא תוכחה מדרבנת ומחזקת, תוכחה של צדיקים. את התוכחה הזאת אתה בוודאי תאהב, ורק על ידה אתה תגיע אל המטרה.

הכלל הוא פשוט: תוכחה שבאה ממישהו שאוהב אותך, אתה תאהב אותה. וזאת התוכחה של יעקב אבינו לבניו, ושל משה רבינו אלינו – טרם פרידתו. תוכחה שכולה אהבה וכולה אהובה.