בס”ד – החיזוק היומי – קצר ולעניין # 17

כשמישהו מציע לך משהו – אתה נוטה לקבל אותו?

תלוי כמובן מה הוא מציע. אבל יותר ממה שתלוי ‘מה’ הוא מציע, תלוי ‘איך’ מציע, ומה ה’סיבה’ שהוא מציע זאת.

***

כשהקב”ה הציע את התורה לאומות העולם – הוא הציג כביכול את מרכולתו בצורה רשמית ומכובדת, כאומר להם: הסחורה שלי היא טובה, אבל זו החלטה שלכם. והם, כסוחרים ותיקים – נגשו אל הסחורה, מששו אותה, בדקו אותה, והשיבו באותו מטבע ‘תודה, לא מעוניינים’.

כשהוא הציע את זה לנו – הוא הציג את זה עם כל הרגש שבדבר. זו לא ‘סחורה’ אלא הבת שלי, והסיבה שאני מציע לכם אותה – היא משום שאני נמס כביכול מרוב אהבה אליכם. ואין זו הצעה ‘לקחת’ את המתנה וללכת הביתה, אלא לעשות ‘חתונה’, ולהתחיל חיים חדשים – גם לכם וגם לי כביכול.

וגם אנחנו מצדנו – השבנו באותו מטבע. כל המסע אל מדבר סיני, החנייה, הגישה אל ההר – היו מלווים בהתרגשות מרובה של ‘אהבה מקלקלת את השורה’. וכשהאוצר הוצע בפנינו – לא התייחסנו אליו כ’סחורה’, אלא בספונטניות מרגשת ענינו – כולם, יחד, ובבת אחת – את התשובה המרגשת ביותר בהיסטוריית העולם ‘נעשה ונשמע’, עד שמלמעלה כביכול הייתה פליאה ‘מי גילה רז זה לבני’…

ועל זה נאמר הפסוק ‘זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך’. אין כאן משא ומתן, אלא התפרצות של אהבה, שפתח את הדרך לחיים חדשים – שלנו, ושל כל העולמות.

[בכדי לקבל קצת הרגשה בעניין, מן הראוי לקרוא כמה שורות מלשונו הקדוש של האור החיים בפרשתנו, באותם פסוקים המתחילים בלשון ‘בחודש השלישי’, ולראות כיצד נפשו יוצאת בדברו, ואף הנייר והמילים לא מצליחים לכלוא את התפרצות האהבה עד כלות. אשרי עין ראתה זאת]

***

הגישה הזאת צריכה ללוות אותנו גם בקיום התורה.

כשניגשים לקיום מצוה, או להימנע מעבירה – יכולים לגשת בשתי אופנים; הראשון וההגיוני – אני עומד לעשות דבר חכם, דבר נכון, ועומד לקבל עליו שכר. השני, הלא הגיוני, אבל האמיתי – השם יתברך מסתכל עלי בהתרגשות, ומצפה לרגע הזה בו אעשה את זה, ובעת הפעולה – אני נושק לו כביכול, ומקבל נשיקה בחזרה.

מובן שגישה כזאת – שהיא הכי אמיתית שבעולם, והיא המבדילה בינינו לבין גוי – יוצקת רגש וצבע אחר לחיים שלנו, והופכת אותם למשהו חי ומרגש מאד. וכמובן – מוסיפה בידנו כוחות אין-ספור לקיום המצוות, ועמידה בנסיונות. ומכניסה בתוכנו בוז לכל המיאוס והגועל של העולם – האסור והמותר.

מספיק כמה שניות ביום לחשוב על זה, ולנסות להרגיש את זה – כדי להתרגש, לשמוח, ולהרגיש בכל העצמות את ה’אשרינו’ הגדול. 

פרשת יתרו היא הפרשה החמישית בסדר שמות, והיא הפרשה של קבלת התורה. פרשה זו אינה עוד ‘עוד’ פרשה, אלא הפרשה העיקרית והמרכזית בכל התורה. מפרשת בראשית – ממתין העולם ומצפה אל הפרשה הזאת, וכל העולמות נמצאים בציפיה דרוכה לאותו יום גדול ונשגב שבו ניתנה תורה לישראל.

ואכן, סדר קבלת התורה מתואר בכתוב באופן מרגש ומרומם מאד, כמבואר בדברי המפרשים הראשונים והאחרונים, ובפרט בדברי האור החיים הקדוש שיוצא מגדרו, ונפשו יצאה בדברו, בהשתפכות הנפש נפלאה של אהבה התלהבות והשתוקקות, כמי שמצא את שאהבה נפשו, וראוי מאד לראות לשונותיו הקדושים בפנים.

***

אמנם קודם הסדר הזה, יש מעשה נוסף שמשמש כהקדמה לקבלת התורה, ועל שמו נקראת הפרשה הזאת, והוא המעשה של יתרו.

ובאמת הוא פלא והפלא, מה עניין שמיטה להר סיני, וכל שכן מה עניין יתרו להר סיני. שהרי אפילו מצד סדר הדברים אין זה ברור אם בא קודם קבלת התורה או לאחריו [ועל כל פנים, החלק של ‘ואתה תחזה’ היה בוודאי אחר קבלת התורה], אבל אפילו אם מצד סדר הדברים כאן הוא מקומו – מפני מה נכתב בפרשה זאת, הרי היו הרבה פרשיות בין קריעת ים סוף לקבל התורה, וכולם מוזכרים בזה אחר זה בפרשת בשלח, ומן הראוי היה לכתוב גם מעשה זה שם, והפרשה הזאת יתחיל מיד בקבלת התורה, שהוא העיקר.

ומובן מזה שיש עיקר גדול וחשיבות גדולה בהבאת מעשה זה של יתרו דווקא קודם קבלת התורה, ודווקא באותה פרשה, וגם לקרוא הפרשה על שמו. וגם אחר קבלת התורה – הפרשה הראשונה היא פרשת משפטים, שעוסק בכל מיני מצבים רחוקים של גנב וגזלן, מזיק ורוצח, שלכאורה אינו שייך כלל למעמד הנשגב של קבלת התורה, ודווקא זאת היא הפרשה שבא מיד אחר קבלת התורה [ולמעשה, הוא ‘באמצע’ קבלת התורה, כי בסוף פרשת משפטים ממשיך לספר מקבלת התורה], ודבר זה אומר דרשני.

התמיהות שבפרשה

א. ‘וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים’, לכאורה החידוש אינו במה ש’שמע’ – שהרי כל העולם שמעו, אלא בכך ש’בא’.

ב. מדוע כבד משה רבינו כל כך את יתרו? והרי הדרך היא לרחק את הגרים, ויתרו בעצמו כשבא הכין עצמו לכך שאולי לא יסכים לצאת עבורו, ולכן ביקש שיצא בשביל אשתו או בשביל בניו.

ג. מפני מה זכה יתרו, שעל ידו התגלה העצה של ‘ואתה תחזה’ [לחלק לשרי עשרות, חמישים, מאות ואלפים], והרי היא עצה פשוטה שמשה רבינו בעצמו היה יכול לחשוב על זה.

ד. מה היה צורך להזהיר כל כך על מצות ‘הגבלה’ שלא להתקרב להר, עד שהוצרך להזהיר על כך כמה ימים מקודם, ושוב בשעת מעשה.

ה. מדוע נשתהו כל כך מיציאת מצרים עד קבלת התורה. הרי המרחק בין מצרים לבין הר סיני הוא מהלך פחות מיום אחד, וכל יציאתם ממצרים היה בשביל קבלת התורה, ואם כן הם השתהו שבעה שבועות, ובנוסף, היו זקוקים להגבלה ופרישה וכל כך הרבה הכנות.

ומחמת שפרשה זו נכתבה באופן של ‘אהבה מקלקלת את השורה’, קשה לחלק בין ביאור הפשט לביאור הפנימיות, ועל כן בעז”ה נבאר העניין באופן כללי, בדרך שיכלול בתוכו את הפשט והפנימיות האחד

ביאור העניין

כשבאים לקבל את התורה, צריך לדעת מהי התורה.

והנה התורה יש בה סתירה מיניה וביה. מצד אחד התורה היא רוחנית וגבוהה מאד, שהרי כולה שמותיו של הקב”ה, והיא קדמה הרבה דורות לבריאת העולם. ומצד שני התורה מדבר בלשון בני אדם, ועוסקת בעניינים של העולם הזה, וכל המצוות אינם שייכים אלא במציאות הגשמית של העולם.

והסתירה הזאת היא לכאורה הויכוח שהיה בין משה רבינו לבין המלאכים. המלאכים טענו שהתורה ראויה להינתן להם, ומשה רבינו טען כנגדם ‘כלום למצרים ירדתם’, ‘כלום יצר הרע יש ביניכם’, ‘כלום אב ואם יש לכם’. ולכאורה היא טענה פשוטה מאד, ואיך עלה על דעת המלאכים לקבל את התורה שכל כולה מדברת מהעולם הזה ואינו שייך להם כלל, ומפני מה חשש משה לענות להם עד שהוכרח לאחוז בכסא הכבוד ולענות להם תשובה פשוטה זו.

אך האמת היא שהתורה הוא השם יתברך בעצמו, כי קודשא בריך הוא ואורייתא חד הוא. והוא אור עליון מאד בהיר הוא בשחקים. אלא שהאור הזה יורד ומצטמצם לתוך ארבעה מיני כלים שהם ‘טנת”א’ – טעמים, נקודות, תגין, אותיות. ה’טעמים’ הוא צמצום דק וזך מאד שאין לו עדיין אפילו ‘הגייה’ אלא רק ניגון רוחני גבוה, והוא כנגד עולם האצילות, ה’נקודות’ יש להם כבר ‘הגייה’ אבל אין להם מראה, וזה כנגד עולם הבריאה. ה’תגין’ יש להם כבר תמונה ומראה אבל אין בהם עדיין דיבור, והם כנגד עולם היצירה, וה’אותיות’ הם הכלי הנמוך ביותר שיש להם תמונה ויש בהם דיבור.

וטענת המלאכים הייתה שדבר קדוש כזה אינו מן הראוי שירד למטה לעולם מגושם כזה, כי שם הוא עלול להתגשם, ויכולים חס ושלום לקלקלו ולעוותו ולהפוך אותו לגמרי. אלא ראוי שלא יצטמצם לאותיות שהם עולם העשייה, אלא יישאר רק טעמים נקודות ותגין ותו לא. ובאמת הם צדקו לכאורה בטענתם, כי התורה כשהיא בעולם הזה היא נמצאת בסכנה גדולה, כפי שרואים במציאות שהגוים לומדים תנ”ך ומהפכים אותו לאמונתם, והרבה כופרים לומדים ‘תלמוד’ ומשתמשים בו לשגעונותיהם, ואם כן, מסוכן מאד להביא התורה לעולם הזה.

והתשובה שענה להם משה היה, שכל הצמצום בכלל שיש לתורה, שהצטמצמה מאור בהיר וזך לתוך ‘כלים’ של טנת”א – יש לזה מטרה ותכלית, שהוא בעצם המטרה והתכלית של בריאת העולם, והוא – לגלות טובו ורחמנותו של השם יתברך בעולם. והגילוי הזה אינו יכול להיות אלא במקום שיש בו הסתרה והעלמה, ויש בחירה בין טוב לרע. ובשביל זה צמצם השם יתברך אורו בתוך התורה – כדי שיהיה כלי ואופן כיצד לגלות את הטוב מתוך הרע. אך אם התורה נשארת למעלה במקום שאין בחירה – מה תכלית יש לה.

ובתחילה חשש להשיב להם תשובה, כי טענה גדולה הייתה להם, אך על ידי שאחז בכסא הכבוד קיבל כח לענות להם, כי באמת נשמות ישראל באים מכסא הכבוד, שהוא עולם הבריאה וגבוה יותר מעולם המלאכים, אלא שירדנו לעולם העשייה [מתחת המלאכים] כדי לברר הטוב מהרע, האמת מהשקר, הגילוי מההסתרה, ומכח זה לתקן את העולם ולהעלותו בחזרה לכסא הכבוד. וסופו של דבר, בגמר הבירור והתיקון נחזור להיות גבוהים יותר מהמלאכים, והם ישמשו אותנו. ובכח זה אמר להם האמת שהתורה אינה שייכת להם אלא לנו, כי כל תכליתה הוא עבור מקום בו יש יצר הרע, ועל ידי זה נזכה לעלות למעלה מהם.

***

וזה כל סדר ההכנה לקבלת התורה.

כי אמנם משה רבינו ניצח את המלאכים, אבל גם אנו עלולים לטעות באותה טעות של המלאכים, וצריך להציל אותנו מכך. שהרי באופן טבעי – הגישה שלנו אל התורה, הוא כדבר מרומם וגבוה קדוש ונישא, ואם כן, כדי להתקרב אל התורה צריך להיות מלאך בלי שום שייכות לעולם. ומי ששייך לעולם אינו יכול לזכות לתורה, ומי שזוכה לתורה אסור שיהיה לו שייכות עם העולם. והרי האמת הוא להיפך – שאמנם התורה קדושה מאד, אבל כל תכליתה הוא להיכנס ‘לתוך’ העולם, ולסייע בידנו לעבוד את השם יתברך בתוך העולם, לברר את הטוב מן הרע, ולגלות טובו ורחמנותו כאן בעולם העשייה הגשמי.

ובשביל זה היה ההמתנה הגדולה של שבעה שבועות, בהם אנו סופרים ספירת העומר, ומגלים את שבע המדות הקדושות שמנהיגות את העולם, ולומדים כיצד לברר בתוכנו את המדות האלו מרע לטוב, כדי להבין בשביל מה צריך את התורה. [ושבעה שבועות אלו הם כנגד שבעה ימים שאשה מטהרת עצמה לבעלה, שתכליתם הוא לייחד ביניהם – פעולה שכביכול מורידה אותו מקדושתו, אך אדרבה, הייחוד הזה הוא הוא מהות הקדושה. וכך ההכנה לקבל התורה, הוא כדי ‘להביא’ התורה ולייחדה אלינו ודו”ק].

וקודם קבלת התורה הוצרך להזהירם מאד שלא להתקרב אל ההר, כי כשרואים את אור התורה – רוצים ‘לעלות’ כמה שיותר גבוה, ולהישאר שם. ולכן בתחילה חשבו ההרים הגבוהים שעליהם ראוי להינתן התורה. אך האמת היא שאם התורה שייכת ‘למעלה’ היא יכולה להישאר עוד יותר למעלה – אצל המלאכים, אלא תכליתה הוא לירד למטה. ולכן ניתנה דווקא על הר נמוך, והוזהרנו מאד שלא ‘לעלות’ אל ההר, אלא להישאר למטה והתורה תרד אלינו.

***

ועיקר ההכנה לקבלת התורה הוא פרשת יתרו.

יתרו היה אדם נמוך ומגושם מאד, בלשון נקיה. שהרי עבד כל העבודה זרה שבעולם, וטעם כל מיני טעם של רע שיש בעולם. והוא הסתירה הגמורה ביותר לאור התורה, שהיא אור נקי זך וקדוש. אך לאחר שעבד כל עבודות זרות החליט לבוא ולקבל את התורה, כי ‘שמע’ את כל אשר עשה ה’, והבין שהשם יתברך רוצה שיגלו אותו דווקא מתוך העולם.

ובאמת מן הראוי היה להרחיקו, והוא בעצמו הכין עצמו לכך. אך משה רבינו יצא בדווקא לקראתו [כמבואר באור החיים, שעשה זאת באופן שיהיה ניכר שאינו יוצא לכבוד אשתו ובניו, אלא לכבודו של יתרו], וכבד אותו בכבוד מלכים, וסיפר לו כל הקורות אותם. ואז אמר יתרו ‘עתה ידעתי כי גדול  ה’ מכל האלהים’, ומובא בזוהר ‘כד אתי יתרו ואמר עתה ידעתי, כדין אתיקר ואתעלא שמא דקב”ה עילא ותתא’, כלומר שבאותו רגע נעשה קידוש ה’ בכל העולמות שלא היה כמוהו מאז בריאת העולם.

ואת זה רצה משה לגלות לנו קודם קבלת התורה, שנדע מהותה של ‘התורה’, ולאיזה צורך צריכים ‘לקבלה’, ובשביל זה קרב את יתרו, וגילה איך דווקא על ידו נעשה קידוש ה’ הגדול ביותר, לידע ולהודיע ולהיוודע שבשביל זה ניתנה התורה – לא [רק] בשביל משה, ולא בשביל הצדיקים הגדולים – אלא גם ובעיקר עבור ‘יתרו’, שהוא האדם המיותר ביותר בעולם, וכולו ‘מותרות’ וקליפות, ועד לשם יורדת התורה כדי לגלות את השם יתברך.

ודווקא יתרו היה יכול לגלות העצה – לעשות ‘שרים’ בכמה דרגות, כי הוא טען למשה שאם לא יעשה כן, עדיין נדמה כאילו התורה נמצאת במקום גבוה ובדרגה של משה, ומן הראוי לצמצם אותה בעוד כמה דרגות, כדי שיבינו שהוא שייך לכל אחד ואחד ממש.

נמצא שעיקר ההכנה לקבלת התורה, הוא להבין שכמה שאנו רחוקים, וכמה שיש בנו יותר יצר הרע, ויותר מלחמה והתמודדות – יש לנו יותר זכות לקבל את התורה, כי בשביל זה ניתנה לנו. ולוואי ונזכה.

החיזוק היומי – קצר ולעניין # 16

הרב שלך – הוא ‘תלמיד חכם’ או ‘צדיק’?

או: מה בעצם אתה אמור לחפש כדמות לחיים שלך, תלמיד חכם או צדיק, ואיזה מהם חשוב יותר?

***

בעם ישראל ישנם שני סוגי דמויות של מנהיגים – תלמידי חכמים, וצדיקים. ‘תלמידי חכמים’ הם אלו שעוסקים בלימוד התורה, מבינים אותה ויודעים אותה. ואצלם באים ללמוד תורה, או לשאול פסקי הלכה כדת מה לעשות. ‘צדיקים’ הם אלו שעוסקים בדבקות ועבודה פנימית, ואצלם באים לפעול ישועות, ולהתקרב להשם יתברך.

עם ישראל צריך את שניהם, וכל אחד זקוק לשניהם. כל יהודי צריך שיהיה לו רב ורבי. ‘רב’ כדי לשאול שאלות בהלכה, ולהתייעץ עמו בענייני החיים. ו’רבי’ כדי להתקשר אליו ועל ידי זה להגיע לדבקות בה’ שזהו התכלית.

***

אבל כאן יש חידוש, ושתי תנועות הפוכות.

כשאתה מחפש ‘רב’ – לא חייבים לחפש את הרב הכי גדול, אלא את הרב הכי זמין והכי פרקטי. ‘רב’ צריך להיות מישהו שיודע לענות על השאלות היומיומיות [כמובן, מתוך לימוד תורה ושימוש תלמידי חכמים, ולא מתוך הבטן], ותו לא. כשמגיעים שאלות רציניות יותר – הוא יודע להעביר אותם לרבנים יותר גדולים, וכשמגיעים שאלות הלכתיות או הנהגתיות הרות גורל – הם מועברים לגדולי ישראל. אין שום צורך שיהודי פשוט יהיה לו קשר ישיר עם גדולי ישראל, זה לא נצרך וגם לא אפשרי.

לעומת זאת כשמדובר על ‘צדיק’ – תחפש את הצדיק הכי גדול. כי כשמדברים על עבודה פנימית, ועל דבקות בה’ – אז אנחנו נקראים ‘חולים’, ובשביל חולה גדול צריך ‘רופא גדול’, ולכן צריך מישהו ‘גדול’, וכמה שיותר גדול, ואם אפשר אז ‘הכי גדול’ – שהוא זכה לדרגות הגדולות ביותר, ויודע איך להעביר את זה לאנשים הרחוקים ביותר.

***

בתחילה, כל עם ישראל היה מגיע למשה רבינו. המטרות היו שלשה: א. ללמוד ממנו תורה. ב. לשאול אותו עצה, ודיני תורה. ג. להגיע לדבקות ו/או לפעול ישועות (רמב”ן).

יתרו אמר למשה רבינו: את שתי המטרות הראשונות – יוכלו למלא גם אחרים; שרי עשרות, חמישים, מאות ואלפים. אתה תלמד אותם את התורה, והם יוכלו ללמד את האחרים, וגם לענות לשאלות ועצות [ומה שמורכב יעבירו לדרגות הגבוהות יותר, עד למשה רבינו]. אבל את המטרה השלישית – אתה בעצמך תמשיך למלא, כי בזה אסור להתפשר (שם).

זו ההקדמה לקבלת התורה, לאמר: תלמיד חכם אתה צריך להיות בעצמך. צדיק – תחפש את הצדיק הגדול ביותר, אל תתפשר על פחות.

החיזוק היומי – קצר ולעניין # 15

האם אתה מודע למיקום שלך?

איזהו חכם – המכיר את מקומו. ומשכך, לדעת את המיקום המדויק שלך, אינו חסרון, אלא מעלה וחכמה. והוא מה שיביא אותך לכל מה שאתה חולם.

***

הגישה של ילד הוא ‘שחור-לבן’; יש אותי, יש את המלמד, ואחריו – הקב”ה בעצמו. והגישה הזאת מלווה אותנו גם בהמשך החיים – כאילו יש רק שתי אפשרויות; או שאני ‘הילד’ או שאני ‘המלמד’ – או שאני גדול או שאני קטן, אין באמצע.

זוהי גם אמת-המבחן עבור הרבה אנשים למדוד את ‘גדלותם’ של אנשים; אם הוא ‘חרדי’ לא יכול להיות שהוא עושה עבירות, ואם הוא עושה עבירות – אז הוא לא ‘חרדי’.

אם הוא ‘רב’ / תלמיד חכם / צדיק – הוא חייב להיות משה רבינו, ואסור לו לטעות, או שלא יכול להיות שהוא טועה. ואם הוא כן טועה – אז הוא לא ‘רב’ / תלמיד חכם / צדיק.

והעולם ה’שחור-לבן’ הזה מאד מבלבל מתסכל ומאכזב. כי העולם הזה מפגיש אותנו יום יום ושעה שעה עם תמיהות קושיות וסתירות, שאינם מתיישבים על דעתו של ‘הילד הקטן’ שבתוכנו. ואז, שוב מתעורר ה’שחור-לבן’ הזה, ואומר: אם יש כל כך הרבה ‘בומים’ – אז הכל שקר, וזהו.

***

האמת היא שזה ממש לא ‘שחור לבן’ – אלא הרבה הרבה צבעים, דרגות, מושגים, הבנות ודקויות. אתה בעצמך מתקדם כל הזמן, וגם שאר אנשים, וכל שכן אנשים גדולים. וכל אחד, בכל דרגה שהיא – עלול לטעויות, לפי דרגתו כמובן; לא אותם טעויות של אנשים פחותים, אבל גם לא אותה נקיות של אנשים שלמים.

וההבחנה הזאת, באה כהקדמה לקבלת התורה. יתרו אומר למשה רבינו: אם עם ישראל יראו שיש רק ‘משה רבינו’ – הם עלולים לטעות ולחשוב שיש רק שתי אפשרויות; או יהודי פשוט פשוט, או משה רבינו. ואת כל האמצע – הוא פשוט ימחוק מדעתו, וממילא, לעולם לא יוכל להתקדם, ולהישאר מחובר לתורה בצורה נורמלית ושפויה.

ואז ‘נבול תיבול – גם אתה גם העם’, כי כשאין סולם שמוביל מהמקום הנמוך ביותר אל המקום הגבוה ביותר; כבר אין שום משמעות לא למשה רבינו ולא ליהודי פשוט. כי שום דבר לא מוביל לשום מקום. ולכן, מוכרחים לעשות ‘סולם’ ברור, שמורכב משרי חמישים, עשרות, מאות ואלפים, ולאחריהם משה רבינו בעצמו.

***

כך אתה יודע, ש’שר החמישים’ הוא תלמיד חכם עצום שאתה חייב לכבדו ולהכיר בערכו. אבל הוא לא בדרגה של ‘שר מאות’. ו’שר מאות’ זה כבר משהו עצום, אבל רחוק מאד מ’שר אלפים’, ו’שר אלפים’ הוא כבר ממש מגדולי הדור, אבל בשום אופן לא ‘משה רבינו’, ואפילו לא יהושע.

וכך אתה גם יודע שיש לך ‘מקום’. כי השר ‘חמישים’ מורכב מחמישים יהודים לא פחות, ואתה אחד מהם. ובלעדיך אין לו ‘חמישים’… ובעיקר, אתה רואה את הדרך כיצד לצעוד ממקומך, כי כרגע אתה אמנם ‘האחרון’ מתוך החמישים, אבל מכאן אתה יכול להתקדם ולהיות ה’ארבעים ותשע’, ‘ארבעים ושמונה’ עד שתהיה ב’עשיריה’ הראשונה של אותם ‘חמישים’, ומשם ‘שר חמשים’ בעצמך, וכן הלאה, עד לדרגה של חיבור קרוב מאד למשה רבינו.

אם תדע ‘מה אתה לא’ – תוכל להתקדם ל’מה אתה כן’.

החיזוק היומי – קצר ולעניין # 14

האם אתה מעניין מישהו?

מסתבר שכן, יש בך משהו מאד מעניין, ומרגש.

***

בעולם יש היררכיה. יש נשיאים, ראשי ממשלות, שרים, חברי קונגרס, וכן הלאה. היכולת של האזרח הממוצע לתפוס קשר עם מישהו ‘מלמעלה’, ולרגש אותו – רחוקה מאד, עד בלתי אפשרית. מה לעשות? אתה בסך הכל אזרח מן השורה, לא מרגש.

וזה אפילו בעידן המודרני בו אותו ‘ראש ממשלה’ זקוק לך ונשען על קולותיך. מי מדבר על אותם זמנים בהם היו מלכים ופריצים; הסיכוי בהם אדם פשוט מצליח לחדור לתודעתו של המלך – שוה לסיכוי שנמלה קטנה בין אלפי נמלים תתפוס את תשומת לבך, ותגרום לך למחות דמעה מהתרגשות…

אז את מי אתה כן מעניין? במקרה הטוב את החברים הקרובים, ואם יש לך קצת מעריצים – אתה יכול להיות מאושר. והיה, אם ביום מן הימים – תחליט לזנוח את החברים, ולברוח מהמעריצים – תאבד את טיפת תשומת הלב האחרונה שנותרה לך.

***

כעת לסיפור אמיתי שהיה.

יום אחד נערכה סעודה חשובה במדבר. במזרח יושבים אהרן הכהן ושבעים זקנים. בשולחן המרכזי ישבו מן הסתם שרי האלפים, בשורות הסמוכות שרי המאות ואולי גם שרי החמישים. ושאר העם מגדול עד קטן נשארו לעמוד על הפרענצ’עס ולהסתכל מרחוק.

אבל היה עוד מישהו באותו מזרח, וקראו לו ‘יתרו’. ובשונה ממה שמסתבר – הוא לא היה לא שר חמישים, ולא שר מאה, ובוודאי לא שר אלף. הוא אפילו לא היה מבני ישראל, אלא אדם פשוט מאד. אמרנו ‘פשוט’? זו מחמאה עבורו. מטונף בכל אפשרויות הטינוף שבעולם, ואין שום סיבה בעולם שאפילו יהודי פשוט יעיף לעברו מבט, מי מדבר על ההיררכיה העליונה שבעם ישראל ובעולם ובכל העולמות. אפילו החברים שלו כבר לא חוננו אותו במבט, הוא היה בודד, עזוב ומבויש.

ולמרות זאת – הוא זוכה לכבוד מלכים. משה רבינו – לא פחות ולא יותר – משתחווה לו!! ואחר כך מושיב אותו ב’מזרח’, ולא מתיישב לצדו – אלא מגיש לו את האוכל!!! אפשר לתפוס תמונה כזאת? האם זה היה נכנס בעיתונות החרדית?!…

***

מה ההסבר?

הוא הצליח לרגש אותם! ולא רק אותם – אלא כל העולמות, שמעולם בהיסטוריה לא היו מרוגשים, כמו באותו רגע – בה הגיע אותו אדם פחות ושפל, ואמר ‘כי גדול ה’ מכל האלוקים’. הצעד הזה – הפך להיות ה’מזרח’ של דור דעה, וה’מבוא’ לפרשת קבלת התורה.

כי ככה זה בעולם הרוחני והאמתי. שם יש לך סיכוי לתפוס עניין, ולגרום התרגשות – שאף אחד מהשורה הראשונה לא מצליח לעשות; לא המלאכים, ואפילו לא הצדיקים. כשאתה, שמרגיש כזה קטן, פצפון, לא ענייני, ולא שוה אפילו תמונה – פותח עיניים בשנת 2019 ואומר ‘שמע ישראל’, כל השמים רועשים מהמחאת כפיים.אתה לעולם לא ‘מיותר’, מקסימום אתה ‘יתרו’.

החיזוק היומי קצר ולעניין # 13

שני מושגים, כל כך קרובים לכאורה, אבל כל כך הפוכים.

עצבות – הוא הדבר שהקב”ה שונא. ושברון לב – הוא הדבר שהקב”ה אוהב.


עצבות הוא ‘תסכול’.
וזה מה שקורה רוב הזמן. המושכל ראשון שלנו אומר שמגיע לנו, שהתכניות אמורות להסתדר לפי הצורה שעצבנו אותם, ושגם מגיע לנו לראות תוצאות.
וכשזה לא קורה, וזה הרבה ‘לא קורה’ – כל היום וכל הזמן – ההרגשה היא שמשהו ‘לא תקין’. זה לא אמור להיות כך, וזה ממש מוזר ופלא שכך זה קרה.
וההרגשה הזאת גורמת לתסכול. תסכול הוא תערובת של כעס וחוסר אונים. הרגשה של ‘אוף’, ו’למה’ ו’מה עושים’. ואז בדרך כלל מתחיל רשימת ה’אשמים’, שיכול להיות מופנה בהרבה מהמקרים אלינו בעצמנו, אבל מתוך כעס והאשמה ‘למה עשיתי כך’ או ‘למה לא עשיתי כך’. וכשנגמר התור של ‘האשמים’ – אין לנו ברירה אלא ‘להשלים’.
סביב הציר הזה סובב רוב החיים שלנו: רצון, תכנית, אכזבה, תסכול, והשלמה. עד שמרוב שהתרגלנו לזה כבר הפכנו להיות לכתחילה כאלו: אנשים קשים, עם שרירים מכווצים, ועם מרירות נוטפת ציניות. ואנחנו אפילו לא מרגישים בזה, רק כשקורה משהו חריג, שאז זה מעורר את כל ה’ציר’ הזה מחדש…


שברון לב הוא ‘הכנעה’.
התנועה הראשונה היא אותה תנועה: אני רוצה! אבל הניגון שונה.
הניגון של ההכנעה אינו ניגון של ‘מגיע לי’, ו’מה פתאום שזה לא יהיה’, אלא ניגון מתחנן ומבקש, כמו שמלמדים ילדים לומר “אני רוצה בבקשה“, וכאומר: בעצם מה פתאום שזה יקרה, אבל מאד הייתי רוצה שכך יהיה.
עצם התנועה הזאת, כבר מבטאת קשר. התנועה הזאת אומרת: אני לא יכול, ואין לי כלום משלי, אלא אני זקוק למישהו שירחם עלי ויתן לי. וממילא הפנים שלי מופנות בהכרח לכיוון מישהו. התנועה הזאת יכולה ליצור קשר בין חברים, בין בני זוג, וכל כיוצא בזה. אבל בעיקר הוא משמש לקשר האמיתי בינינו לבין קוננו.
התוצאה של זה – היא שאין אכזבות ואין תסכולים. כי זה שלא קרה – הוא לא מפתיע ולא מרגיז, אלא בהחלט היה קיים כאפשרות. וארבה, כשדברים כן קורים – זה סיבה להתרגשות.


מותר ‘לבקש’, והשם יתברך אוהב שמבקשים, ואפילו ‘מחכה’ שנבקש. אבל לא ‘להתלונן’ – את זה הקב”ה לא אוהב. כשילד מבקש יפה – עצם הבקשה עושה חשק לתת. כשהוא מתלונן – אף אחד לא אוהב לתת לו.
עם ישראל במדבר היו זקוקים להכל – מים, לחם, בגדים. אילו היו מבקשים יפה גם היו מקבלים יפה, ועוד יותר ממה שקבלו. אבל ה’תלונות’ לא היו במקומם.
עם ‘בקשה’ ו’הכנעה’ – גם תרגיש יותר טוב, וגם תקבל יותר.

פרשת בשלח היא הרביעית בסדר חומש שמות, ובסדר ה’שובבים’ – שהם הפרשיות של התהוות ולידת עם ישראל עד היותו בגדלותו.

לאחר שבפרשיות הקודמות סיפר הכתוב על גלות מצרים, עשרת המכות ויציאת מצרים – מספר הכתוב בפרשה זאת על עוד חלק ביציאת מצרים, והוא ‘קריעת ים סוף’. ומיוחדת היא פרשה זאת – שהשבת נקראת על שמה ‘שבת שירה’.

‘קריעת ים סוף’ איננו עוד ‘פרט’ ביציאת מצרים, אלא יציאת מצרים ‘חדשה’ בפני עצמה. ולכן יש לנו שני ימים טובים – יום טוב ראשון של פסח על יציאת מצרים, ויום שביעי של פסח על קריעת ים סוף.

למעשה, כל מה שהיה ביציאת מצרים – חזר ונעשה בקריעת ים סוף: א. מכות למצרים ונסים לישראל. ב. ביזת מצרים וביזת הים. ג. גילוי שכינה. ולא רק שחזר ונעשה שוב, אלא באופן גדול ורחב יותר [‘עשר מכות’ מול ‘חמישים’, ‘נקודות הכסף’ מול ‘תורי זהב’, וגילוי שכינה לעומת ‘ראתה שפחה מה שלא ראה יחזקאל’].

העניין הזה אומר דרשני: מאחר שיצאו כבר ממצרים, מה היה חסר עוד כדי להמשיך לקבלת התורה ולארץ ישראל. ומפני מה הוצרך עוד שלב באמצע של קריעת ים סוף, שכאמור, אינו רק עוד ‘שלב’ אלא ‘יציאת מצרים בפני עצמה’.

התמיהות שבפרשה

א. ‘ויהי בשלח פרעה את העם’ – מדוע נכתב בלשון ‘ויהי’ שהוא לשון צער, הרי אין שמחה גדולה מזו (אוה”ח).

ב. ‘ויסב אלוקים את העם דרך המדבר’ – צריך להבין סיבת הדבר, מפני מה לא הלכו מיד לארץ ישראל, אלא באריכות דרך המדבר. ואם משום המלחמות – ה’ איש מלחמה ויעשה עבורם נסים, כמו שממילא היה כשבאו לארץ ישראל.

ג. ‘דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות וגו’ ואכבדה בפרעה’ – שתי תמיהות בדבר: א. מפני מה הוצרך כל העניין, וכי לא די בכך שכבר יצאו ממצרים. ב. אחר שנאמר לעם ישראל בפירוש שזה מה שעומד להיות – שירדפו מצרים ויהיה להם מכה – מפני מה נתעורר בהם כזה פחד (אוה”ח).

ד. ‘מה תצעק אלי’ – אלא למי יצעק? (אוה”ח) בוודאי שהדבר הנכון הוא לצעוק לה’ עד שיושיעו. ‘דבר אל בני ישראל ויסעו’ – להיכן? (זוה”ק).

ה. מדוע דווקא בקריעת ים סוף אמרו שירה ולא ביציאת מצרים, וכי לא די בכל הניסים שהיו ביציאת מצרים בכדי לומר שירה.

ביאור הפשט

א. מתוך דברי הרמב”ן מתבאר שהיה להם אמונה בה’ יתברך אבל לא במשה רבינו. ולכן כשראו את המצריים רודפים אחריהם חשבו אולי משה בדאי חלילה, ומה שאמר להם לחזור לא היה על פי השם. ועל ידי קריעת ים סוף התחזקה אמונתם גם במשה רבינו, כמו שנאמר ‘ויאמינו בהשם ובמשה עבדו’.

ומה שכתוב ‘מה תצעק אלי’ הביאור הוא שאין צורך לצעוק כי כבר הבטחתי לך ‘ואכבדה בפרעה’, ובוודאי יהיה נס. ולכן ‘דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מטך’ ותקרע להם את הים.

ב. באור החיים הקדוש ביאר הלשון ‘ויהי’ שהצער הוא ‘בשלח פרעה’, דהיינו מה היה נראה שהיציאה ממצרים היה ברצונו של פרעה, והיה נראה כאילו פרעה שלח אותם. ובשביל זה היה צריך גם קריעת ים סוף, לגלות שכל זה הוא בעל כרחו של פרעה, ורק על ידי גדולת ה’.

ומה שהתעורר בהם פחד, הוא לא משום פרעה והמצריים, אלא משום שראו שר של מצרים רודף אחריהם, וחשבו שהתעורר עליהם דין והם הולכים להיאבד חלילה.

ובאמת היה קטרוג עליהם ואמרו ‘הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה’, ולכן אמר השם יתברך ‘מה תצעק אלי’ כביכול אין בידו להושיע מחמת קטרוג מדת הדין, אלא רק אם יעשו מסירות נפש ‘ויסעו’ לתוך הים, ואז הם ראויים לנס, וכן היה.

ביאור הפנימיות

בזוהר הקדוש על הפסוק ‘מה תצעק אלי’ מבואר ‘בעתיקא תליא מילתא’, כלומר שאי אפשר להושיע על ידי תפילה וצעקה, אלא על ידי הארה של מדות הרחמים הנקראים ‘עתיק’ [שהוא אור הכתר]. ובהמשך מבואר סוד גדול בעניין זה, ומסיים ‘בההוא מילה לא תשאל ולא תנסה’, דהיינו שאסור לחקור אחר העניין הזה שהוא סוד קריעת ים סוף.

ובשער הכוונות מסופר שהאריז”ל הלך עם מהרח”ו לשדה, ומהרח”ו ביקש ממנו שיגלה לו עניין קריעת ים סוף. ואמר לו שהוא סוד שאסור לגלות (כמו שכתוב בזוהר). אבל אחר שמהרח”ו הפציר בו היה מוכרח לגלות, וגילה לו הסוד, שהוא עניין ‘הייחוד בקטנות’, ומיד כשגילה לו הגיע עורב ועמד על האילן והתחיל לצפצף, והאריז”ל הקשיב ושמע שבא לבשר לו על פטירת בנו, מחמת שגילה הסוד. אמנם בוודאי אחר שכבר נתגלה – תורה היא וללמוד אנו צריכים. 

והביאור בקיצור הוא, שיש ייחוד שנעשה בזמן ‘גדלות’, ויש ייחוד שנעשה בזמן ‘קטנות’. הייחוד שנעשה בזמן הגדלות – הוא ייחוד שנעשה בעיקר על ידי אתערותא דלעילא, והייחוד שנעשה בזמן הקטנות [שלכאורה הוא מצב שאי אפשר לעשות בו ייחוד, והוא חידוש בכלל ששייך בו ייחוד] הוא בעיקר על ידי אתערותא דלתתא. וזה החילוק בין יציאת מצרים לבין קריעת ים סוף – שביציאת מצרים היה בעיקר התעוררות מלמעלה, ובקריעת ים סוף היה בעיקר התעוררות מלמטה, וכפי שיתבאר.


וביאור העניין הוא כך [על פי המבואר בקדושת לוי ושאר ספרי חסידות, ובליקוטי הלכות בכמה מקומות]:

ביציאת מצרים לא היה לישראל שום זכות להינצל, כמו שכתוב ‘ואת ערום ועריה’ – ונתן להם הקב”ה שתי מצוות שהם דם פסח ודם מילה, ועל ידי זה היה בהם ‘זכות’ שיוכלו לצאת ממצרים, כמו שכתוב ‘ואומר לך בדמייך חיי’. אמנם עדיין לא היה בהם ‘כח’ לצאת כי היו במ”ט שערי טומאה, ובשביל זה האיר עליהם אור גדול מאד שלא לפי מדרגתם [ושלא כסדר] ועל ידי זה יצאו ממצרים.

בקריעת ים סוף כבר לא היה בידם שום זכות, והיה עליהם קטרוג גדול והיו נתונים בדין אם להיאבד ח”ו או להינצל, כי מדת הדין קטרג ואמר ‘הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה’. וכאן כביכול לא רצה השם יתברך לסייע להם מלמעלה, אלא שהם יסייעו לעצמם מלמטה ועל ידי כך יהיה תשובה למדת הדין.

כי התשובה האמיתית על הקטרוג הזה הוא: מה עניין שמיטה להר סיני? המצריים אינם עם ה’ ונחלתו והוא אינו חפץ בהם, ואילו אנו ‘בני בכורי ישראל’, חלק ה’ ונחלתו אשר בחר בנו ורצה בנו. ולכן הוא רוצה להושיע אותנו ולא אותם. אלא שאת הגילוי הזה היינו צריכים אנחנו לגלות, משום שבגילוי זה יש שני חלקים; יש את בחירת השם יתברך בנו, ויש כביכול את הבחירה שלנו בהשם יתברך. וביציאת מצרים התגלה שהשם יתברך בחר בנו אבל לא נתגלה עדיין שאנו בוחרים בו, וזה היה צריך להתגלות בקריעת ים סוף.

ובשביל זה אמר השם יתברך למשה רבינו ‘דבר אל בני ישראל ויסעו’. ויש בזה שני מובנים – מסירות הגוף או מסירות הנפש. כי מצד אחד יכול להיות שכוונתו הוא לאבד עצמם על קידוש ה’, ומצד שני יכול להיות שכוונתו להיכנס לים מתוך אמונה שלמה שבוודאי יתרחש נס. ואמנם גם מסירות הגוף הוא דבר גדול – אך זה יכול להיות גם מסירות של עם עבור מלכם, אבל מסירות הנפש דהיינו להיכנס מתוך אמונה שבוודאי יושיע אותם – זה שייך רק בין אב לבנים. והם עשו מסירות נפש ולא רק מסירות הגוף כמו שכתוב ‘ויאמינו בה’ ובמשה עבדו’.

ועל זה נאמר ‘זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה’. כי ביציאת מצרים התגלה החסד של השם יתברך אלינו, אבל בהמשך התגלה החסד שלנו כביכול עם השם יתברך. הן בהסכמה ללכת במדבר ולא מיד לארץ ישראל, הן בכניסה לתוך הים. וכאן היה כביכול הבחירה מצידנו.


וזה הסוד של הייחוד בקטנות.

סדר הייחוד הוא שמגיע אור מלמעלה, והאדם מתחבר אליו מלמטה. [ואמנם גם זה צריך להתחיל על ידי אתערותא דלתתא, אבל את פעולת הייחוד מתחיל המשפיע, וההארה ממשיך אל המקבל]. וזה נקרא ‘ייחוד בגדלות’, וכמו שהיה ביציאת מצרים.

אבל יש זמנים של קטנות, שאז האדם אינו מרגיש שום אור, כלומר שאינו מרגיש כלל שהשם יתברך נמצא כאן, אלא הכל נראה טבע וחושך וקטנות. ובמצב הזה לכאורה לא שייך ‘ייחוד’ כי אין הארה בכלל. וזה היה המצב בקריעת ים סוף, שאמנם הודיע להם תחילה שמצרים ירדפו אחריהם, אבל חוץ מעצם הרדיפה נפלו למצב של ‘קטנות’ עד שלא הצליחו לגרש את הפחד על ידי הדעת, כי לא היה דעת אלא קטנות.

ובמצב כזה לא שייך תפילה, כי לכאורה אין למי להתפלל, שהרי לא נראה בכלל שהוא נמצא כאן. ולכן אמר לו ‘מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו’, כלומר שיתעוררו לעשות ייחוד בקטנות, שלכאורה אינו שייך כלל, אבל במסירות נפש שייך לעשות ייחוד בקטנות, כי זה גופא הייחוד – לגלות שגם כשאין הארה ואין מצב של ייחוד, אני מוכן להשליך עצמי לים מתוך אמונה שבוודאי יש כן ייחוד, ואז מתגלה הארה גדולה שנקראת ‘עתיקא’ והוא גילוי גדול של רחמים ואור שלא לפי הכללים, אלא גילוי בעצם, והוא מתגלה דווקא בייחוד של קטנות.

ומתוך כך התעוררו לומר שירה, כי כאן התגלה שלימות הבחירה והייחוד – לא רק מצדו יתברך [שזה נקרא ‘שיר’ לשון זכר, כמו שכתוב ‘השיר יהיה לכם כליל התקדש חג’] אלא גם מצדנו, כביכול גם אנו בוחרים בו, והוא חפץ בכך ומשתוקק לזה, וזה שלימות הייחוד שמביא לידי שירה [לשון נקבה].

וזה היה גם הטעם שסבב אותם במדבר, כי אם יהיה מלחמה לא יעשה להם ניסים מאחר שרוצה אתערותא דלתתא, ואז מחמת המלחמה יכול להיות שיפלו בדעתם ולא יילחמו. ובשביל זה סבב אותם למקומות שאין מלחמות, אבל סיבב המעשה של קריעת ים סוף כדי לגלות את האתערותא דלתתא, וכן אחר כך בפרשת המן ובמשך כל שנות הליכתם במדבר שהכל היה צריך להיות באותערותא דלתתא, ולאחר מכן כשכבר התגלה הייחוד מלמטה – אז כשהגיעו לארץ ישראל היה נסים מלמעלה.

החיזוק היומי קצר ולעניין # 12

רבי נתן אמר על עצמו, שהוא לא יכול להזיז אצבע בלי תפילה.
ואנחנו, כמעט לא מצליחים ‘להפסיק’ להזיז את האצבעות והידיים והרגליים – כדי להתפלל רגע…
אבל יש ‘תזוזה’ – שהיא יותר חזקה מתפילה.


אדם מטבעו נמצא בתנועה קדימה.
מאז שהתינוק נולד, הוא לא מפסיק לחשוב מה ‘עוד’ אפשר לעשות. וכך הוא מנסה לפתוח עיניים, אחר כך לחייך, בהמשך להתהפך, לזחול, ללכת, ולרוץ. [ואגב, כל שלב כזה מגיע לסיומו לאחר כ-10,000 נסיונות שכשלו, כך על פי מחקרים].
לאחר ההתפחות הפיזית, מתחיל ההתפתחות השכלית – הוא מתחיל לשחק, להחזיק ספר, לקרוא אותיות, לחבר אותם על ידי ניקוד, ואחר כך מתחיל להבין, וכן הלאה. בשלב הבא מגיע ההתפתחות הרגשית, וגם בזה הוא מחפש תמיד איך להתקדם, ומה ‘עוד’ הוא לא מכיר.
זהו טבע האדם. להתקדם, לצעוד, ללכת. אף פעם לא לעצור. יצר הסקרנות החזק, והרצון להצליח – דוחף את האדם שלא יישאר היום באותו מקום שהוא היה אתמול.


ומה עושים כזה לא הולך? אתה רוצה להתקדם אבל מרגיש שזה לא הולך?! וזה הרי בדרך כלל ההרגשה שלנו. החל מגיל מסוים, מאז שנכנסים לכביש האמיתי של החיים, הגשמיים והרוחניים – העסק מתחיל לחרוק, אתה רוצה משהו אחד, והעסק נוסע לכיוון ההפוך. מה עושים?
יהודי מאמין – צועק להשם! אתה מבין שאין דבר כזה ‘לא הולך’ סתם, אם לא הולך, יש מישהו שעושה את זה, והוא מחכה שתפנה אליו ותדבר אתו על כך. אז זה מה שעושים. פונים אליו – בתפילה, תחינה, צעקה, עד שהדרך נפתחת.
אם אתה עוד יותר חכם – אתה עושה את זה ‘לפני’. לא מחכה לשלב שזה ‘לא הולך’ ואז פונה ‘בלית ברירה’ למקור, אלא מראש הולך אלי, מדבר אתו על התכניות, ומבקש סייעתא דשמיא. וכמו שאמר רבינו “את מה שהעולם עושה בסוף – תעשו אתם בהתחלה”.


אבל יש מצב אחר. קוראים לזה ‘קטנות’.
במצב הזה, אתה בכלל לא מנסה ללכת. אלא מתיישב לכתחילה רגל על רגל, ואומר: אין לי כח ללכת. נמאס לי לנסות להתקדם, גדול עלי, אני מיואש וזהו. זה יכול להיות ברגע מסוים של חוסר מצב רוח, ויכול להיות במצב של מצוקה קשה. אתה פשוט מתכנס בתוך עצמך, ואומר: נמאס לי מעצמי, נמאס לי מהעולם, וזהו.
אבל המצפון לא נותן לך, יש את הנקודה הפנימית שדוחפת אותך לזוז, לעשות משהו, להתקדם. אז בשביל להרגיע את המצפון, אתה צועק להשם… צעקה כזאת של ‘העברת כרטיס’ רק בשביל שתוכל לומר ‘עשיתי משהו’.
ואז, השם עונה לך: מה אתה צועק אלי? תתחיל ללכת. כלומר, אתה צריך קודם כל לעשות את שלך וללכת, ואז, כשאתה נתקע וצריך עזרה – אני יעזור לך, אבל אני לא ‘ילך במקומך’…
יתירה מזאת, אם אתה תעשה מסירות נפש, ומתוך המצב של ‘קטנות’, תתגבר ותתחיל ללכת, אפילו קצת – השם יתברך יעזור גם לך ‘במסירות נפש’, ויקרע בפניך את הים.

החיזוק יומי # 11

אם תסכם את התחושה המרכזית שלך בחיים במילה אחת –
נראה שהיא תהיה: מסוחרר!


כל אחד מאחל לעצמו חיים טובים. חיים של הצלחה, של התקדמות. ימים נעימים בהם התכניות זורמות כמו מים, המזג אויר נעים ומוצלח, חשבון הבנק נמצא בפלוס ולפחות לא במינוס, ואם אפשר – גם הצלחה בעבודת ה’.
אף אחד לא אוהב צרות, ואפילו לא ימים ‘לא מוצלחים’. בהם הכל הולך הפוך, מזג אויר מעונן ומצב רוח גשום, טלפונים מהבנק וכיוצא, אין חשק לכלום, ואפילו סידור התפילה מזעיף פנים כשפותחים אותו. בקיצור, ימים קשים.
אבל אילו לפחות זה היה מסודר. ימים שלמים מהסוג הראשון, ולעומתם ימים שלמים מהסוג האחרון, מילא. זה לא נחמד אבל לפחות מסודר וברור. אני יודע לקראת מה אני הולך; אם היום התחיל עם רגל ‘ימין’ – אני יודע שהיום אני מוזמן ללקק דבש, ואם התחיל חלילה עם רגל ‘שמאל’ – אני מכין את עצמי להתמודדות חזיתית.
הבעיה העיקרית היא שזה פשוט לא מסודר. בכל יום יש לנו ‘טעימה’ נדיבה מכל הסוגים ומכל המינים, כמו סעודת פירות ט”ו בשבט. קצת מתוק, קצת מלוח, קצת חריף, וקצת בלי טעם. הצלחה קצרה, ולאחריה התמודדות ארוכה, ומיד לאחריה שוב הצלחה נחמדה, ושוב נפילה.
וזה מכניס אותנו למצב של ‘סחרור’. הרגשה של קרוסלה – למעלה, ולמטה, ושוב למעלה ושוב למטה. והמצב הזה מונע את האפשרות להתמודד: כי איך תתמודד עם מצב לא ברור, ועם המציאות בה אתה בעצמך כבר מרגיש כמו שיכור.


התיאור הזה אינו ‘המצאה’, אלא תיאור מפורט שמופיע בספר תהלים (פרק קז).
דוד המלך מתאר באריכות שלשה סוגי מצבים של התמודדויות; האחד – הולכי מדברות, שאינם מוצאים את דרכם החוצה. השני – שבויים בית האסורים שאינם יכולים לצאת משם. השלישי – חולים שמתייסרים בחוליים. אלו הם סוגי התמודדות מוכרים, שכל אחד מהם יותר חמור מקודמו, והם כולם מביאים את האדם לצעוק לה’, עד לישועה השלמה והמוגדרת; מציאת הדרך, יציאה מבית האסורים, ורפואה שלמה.
לאחר מכן הוא עובר לתאר סוג התמודדות רביעית, של נוסעי הים. שם בתחילה הכל מתנהל על מי מנוחות, והם רואים נפלאות ה’ שרק בים אפשר לראות. ואז מגיע רוח סערה – ומאז הכל היסטוריה, הם לא זוכרים איפה זה למעלה ואיפה זה למטה, וההגדרה היא – ואנחנו מזדהים איתה מאד – ‘יחוגו וינועו כשיכור’.


אז מה הישועה?
כשתקלוט שיש לך תפקיד מוגדר ומיוחד – בכל אחד מהמצבים בו אתה נמצא, בין מצבים שאתה מאחל לעצמך ובין מצבים שלא – דבר ראשון תפסיק להרגיש ‘שיכור’, וברגע שתפסיק להיות שיכור – תתחיל להרוויח מכל סיטואציה.
עם ישראל יצא ממצרים, ובמקום ללכת לארץ ישראל – הם מתחילים לעשות סיבובים. אבל זה לא ‘במקום’ אלא זה הדרך. הדרך לארץ ישראל – עוברת דרך הסיבובים, והדרך לישועה שלך – עובר דרך הסחרחורות שלך.
אם תבין זאת – במקום להרגיש ‘מסובב’, תרגיש ‘מסובין’. אותה תנועה, אבל של חירות!

החיזוק היומי – קצר ולעניין # 10

אתה מרגיש חזק?

אז למה אתה מפחד מהיצר הרע?!…

***

רוב בני אדם משתדלים להראות את עצמם חזקים ומוצלחים, אבל בפנים בסתר לבם – הם פוחדים.

העולם הוא מקום מפחיד מאד, וצריך הרבה כוחות כדי לשרוד בו. מי שאינו מספיק חזק – נדחף הצידה על ידי החזקים ממנו. ולכן, כל אחד משתדל להראות את עצמו חזק וגיבור, שאינו פוחד ואינו חושש, כי אם יראה עצמו חלש – הוא ימצא את עצמו ‘מחוץ לכביש’, העולם הוא אכזרי ואין בו מקום לרחמנות.

אבל באמת באמת, רוב בני אדם באמת פוחדים. הם פוחדים מאנשים, פוחדים מהשלטונות, חוששים מכל מיני דברים שאולי יקרו, וחיים במשך כל חייהם בצל הפחד, שנשאר אמנם קבור בפנים אבל קיים גם קיים, והוא מתפרץ החוצה בזמן של מצוקה.

אנשים חזקים באמת – הם מעטים מאד. והם אכן לא חוששים משום אדם ומשום דבר, וגם כשקורה משהו מפחיד באמת – הם נשארים בדעתם ולא מאבדים עשתונות.

***

וכעת לנמשל…

העולם הוא באמת מפחיד. יש מולך לא פחות משבעים כוחות של רע שממוקדים בך, ומוכנים לעשות הכל כדי להפיל אותך ולינוק ממך את שארית הלחלוחית של הקדושה שנותרה בך. מהרגע שאתה קם בבוקר – אתה במלחמה חזיתית; כעסים, קנאה, שנאה, יצרים אפלים, תאוות ומשיכות, או ‘סתם’ עצלות וכבדות [שזה הכי גרוע].

וזה באמת לא קל, אבל יותר משזה קשה – זה ממש מפחיד. אם תצייר לעצמך איך זה נראה, ותצייר כל אחד מהשבעים הללו כמו יצור מפחיד [וכמו שזה באמת] – זה מחריד באמת. אז אתה מפחד, ובצדק, וזו בדיוק הסיבה שאתה נופל שדוד – לא כי אתה לא ‘יכול’ לנצח אותם, אלא כי אתה ‘מפחד’ מהם, והפחד מכריע אותך, נקודה.

אילו תהיה חזק מבפנים, ולא תפחד מהם – אתה לא תתבלבל מאף נסיון ומאף יצר הרע מכל סוג שהוא, אתה תישאר שוה נפש ורגוע מולו, ואף תנצח אותו!

***

שאלת המליון היא כמובן: איך??? איך לא מפחדים, ממשהו שאתה מסכים אתי שהוא אכן מפחיד?!

התשובה היא – כל הגבורה תלוי רק בלב! (ליקוטי מוהר”ן) לא תלוי בכלל כמה כוחות יש לך, אלא כמה אומץ יש לך בלב. הגיבורים שלא פוחדים מכלום, ושהם גם מנצחים – הם אלו שיש להם אומץ לב, שום דבר לא יותר מזה.

נדייק יותר: כוחות יש לכל אחד, הרבה הרבה יותר ממה שהוא יודע וחושב. אלא שבשביל להוציא אותם לפועל – הוא צריך להיות חזק, גיבור ואמיץ, ואז יגלה את כוחותיו. אם אין לו אומץ – הוא יכול להיות ‘פיל’, אבל ‘עכבר’ קטן מצליח לגרור אותו (שיר נעים).

השם יתברך אומר למשה רבינו: בא אל פרעה! תיכנס אליו, באומץ ובגבורה!! אל תחשוש ממנו כלל וכלל, ואז – תנצח אותו!!!